Welkom bij de Bron

Welkom op de website van de initiatiefgroep Gereformeerde Kerk 't Harde e.o. "De Bron".

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. Kolossenzen 2:6,7 HSV.

Wie we zijn

De Initiatiefgroep GK 't Harde e.o. "De Bron" is een groep die zich tot doel stelt vast te houden aan de gereformeerde prediking en het kerkelijk leven dat zich gebonden weet aan de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis. We doen dat door samen te werken aan nieuwe kerkelijke initiatieven. Samen hebben we het verlangen om als zelfstandige gereformeerde kerk van de Here Christus verder te gaan op ’t Harde en omstreken. Besloten is dat we ons willen aansluiten bij het toekomstig kerkverband van DGK en GKN. Meer over onze achtergrond en wat ons drijft leest u op de pagina Ontstaan, achtergrond & doel.

Wij willen ons laten vergaderen door de HERE God. Wij geloven dat Hij ons bewaart bij Zijn Woord, de Bijbel. Wij zijn verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, in het ene ware geloof in de Drie-enige God: God, de Schepper van hemel en aarde, Jezus Christus Zijn Zoon, die ons verlost van onze zonden en de Heilige Geest die het geloof in ons werkt.

Wij weten ons in alles gebonden aan de Bijbel, Gods eigen Woord. De gereformeerde belijdenisgeschriften geven hiervan een samenvatting. Dat zijn de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarin belijden we de leer van de kerk.

Lees meer over onze samenkomsten...